logo

Welkom bij je beste best.

lien

Welkom voor ouders en opvoeders
Allereerst: hartelijk welkom op de site van JeBesteBest.
Voor een eerste oriëntatie in uw zoektocht naar passende hulp voor uw kind vindt u hier in een notendop informatie over deze praktijk voor remedial teaching, coaching en therapie.
Als u voor uzelf ondersteuning zoekt dan vindt u meer informatie in het menu.

Begeleiding:
In deze praktijk bied ik onder andere begeleiding aan kinderen en jongeren met leerproblemen en sociaal emotionele problemen. Soms zijn deze leerlingen gediagnosticeerd met ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, faalangst, NLD, DCD, dyslexie of dyscalculie. Ook leerlingen die zich gerichter willen voorbereiden op de entreetoets of cito-eindtoets zodat zij met minder (faal)angst deze toets maken kunnen begeleid worden. Daarnaast coach ik ouders die hun kind graag zelf begeleiden maar nog geen passende methode gevonden hebben. In principe werken we in de praktijkruimte. Het is echter ook mogelijk om uw kind op school of bij u thuis te begeleiden.

JeBesteBest heeft veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen en volwassenen die te maken hebben of hebben gehad met seksueel geweld / seksueel misbruik. Ook wanneer u als ouder deze ervaringen heeft opgedaan in uw kindertijd kan dit gevolgen hebben in hoe u uw kinderen benadert. Ook als uw kind deze ervaringen heeft opgedaan kan dit bij u een veelheid aan emoties geven. JeBesteBest ondersteunt dan zodat het kind de regie over zichzelf weer terug kan nemen, kind kan zijn en u de ouderrol weer ten volle kunt pakken. Daarnaast werk ik als inhoudsdeskundige en ervaringsdeskundige met vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Daarvoor kunt u ook contact met mij opnemen.

Uitgangspunten:
In mijn werk staan de volgende uitgangspunten aan de basis:
•    De behoeften en de leerstijl van het individu bepalen de aanpak.
•    Ieder mens draagt de oplossing van een probleem al in zich en geeft aan welke aanpak bij hem of haar past.
•    Er wordt gewerkt vanuit oplossingsgerichte en handelingsgerichte methodieken.
•    Elk kind heeft behoefte aan en recht op relatie, competentie en autonomie.
•    Om bij leerproblemen de leerwinst te optimaliseren werkt uw kind dagelijks een kwartier aan de betreffende leerstof.
•    We besteden systematisch aandacht aan taakhouding en concentratie.
•    Indien mogelijk en gewenst is er contact met de onderwijsgevende van uw kind.
•    Doorgaans is het zo dat kinderen en jongeren met een leerprobleem minder zelfvertrouwen en  minder motivatie ervaren waardoor het kind in een vicieuze cirkel terecht kan komen of zelfs gedragsproblemen kan ontwikkelen. Tijdige signalering en vervolgacties zijn dus van groot belang voor het verloop van de ontwikkeling van uw kind.